Desetsatni redoviti program

Dječji vrtić Rožica provodi desetsatni redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

  • Dobna skupina:1-6
  • Trajanje:5:30-17:00

Kraći program predškole

Program predškole obvezan je program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu te se provodi u trajanju od 250 sati.

  • Dobna skupina:godinu dana prije polaska u školu
  • Trajanje:ukupno 250 sati

Ostali kraći programi

Cilj ovog kraćeg programa je stvarati adekvatne poticaje putem kojih će se kod djece probuditi interes i pozitivan odnos prema učenju stranog (engleskog) jezika.

  • Dobna skupina:od 4 godine pa do polaska u školu
  • Trajanje:dva puta tjedno u trajanju od 45 minuta