Dječji vrtić Rožica provodi desetsatni redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima .

Naši ciljevi i zadaće

Ciljevi i zadaće redovitog programa  usmjereni su na očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta te poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija i svih djetetovih aktualnih i potencijalnih sposobnosti i vještina (tjelesnih, intelektualnih, socio-emocionalnih i izražajnih), uz naglašenu komunikacijsku i interakcijsku komponentu.
 
Program je namijenjen djeci  ranog i predškolskog uzrasta,  a odvija se kao:
• cjelodnevni 10 satni program za djecu od 1 godine do 3 godine
• cjelodnevni 10 satni program za djecu od 3 godine do polaska u školu
 
Formirano je ukupno 6 odgojno-obrazovnih skupina i to dvije jasličke i četiri vrtićke skupine.
 
  • Redoviti program počinje s radom u  5:30 sati i traje do 17:00 sati.