Program predškole obvezan je program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu te se provodi u trajanju od 250 sati.

Program predškole provodi se sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole. Rad se odvija u Dječjem vrtiću i PŠ Dubrovčan i Strmec  u razdoblju od 1. listopada do 31.svibnja.

Predškolsko znanje

Kompetencije koje dijete u godini dana prije polaska u osnovnu školu treba steći i/ili unaprijediti odnose se na komunikaciju na materinskom jeziku, elementarnu komunikaciju na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetništvo, kulturnu svijest i izražavanje te motoričke kompetencije primjerene dobi.
 
U program predškole je potrebno prijaviti djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a u godini su prije polaska u osnovnu školu.